Brak produktów w koszyku

Brak produktów w koszyku

GÓRA

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: biuro@kosmopolis.com.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Kosmopolis Robert Hyla Wiejska 219, 34-120 Inwałd.
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
  – imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail Kupującego,
  – datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  – wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwracamy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamację rozpoznajemy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres korespondencyjny Sprzedającego: W formie pisemnej Kosmopolis Robert Hyla, ul wiejska 219, 34-120 Inwałd lub w formie elektronicznej na adres mailowy: biuro@kosmopolis.com.pl

Produkt należy zwrócić Sprzedającemu w terminie do 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Przesyłkę należy odesłać na własny koszt na adres Kosmopolis Robert Hyla Wiejska 219, 34-120 Inwałd tel: +48 662 817 665.

W razie rezygnacji bez podania przyczyny Klientowi jest zwracana wartość zwróconego produktu oraz kosztu wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedającego do Kupującego) – do wysokości opcji przesyłki wybranej przy zakupie, w razie gdy została zwrócona całość zamówienia (wszystkie zamówione produkty). W przypadku gdy konsument dokonuje zwrotu części (nie wszystkich) zamówionych produktów, Sprzedający dokona zwrotu płatności za produkt bez kwoty kosztów transportu poniesionych przy zakupie.

Koszty transportu zwrotnego zakupionego towaru ponosi Kupujący (wysyłka rzeczy od Kupującego do Sprzedającego).

Możecie Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO] …………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………, numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy …………………………., data odbioru …………………… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login (opcjonalnie)…………………………………………………………….
Adres …..…………………………………..……………………………….
Data………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Wykluczenia dla odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie kosmopolis.com.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1.  świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 9. jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeraty.
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.

Reset Password